Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website om deze te analyseren en om er voor te zorgen dat je voor jou relevante informatie en advertenties te zien krijgt. Door hiernaast op akkoord te klikken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden.

Akkoord
Niet akkoord
Boek afspraak

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van Body & Vital Medispa bestaan uit twee delen: de algemene voorwaarden Huidinstituut en de algemene voorwaarden Webshop.

Algemene Voorwaarden Huidinstituut
(AV CZ/90 december 2009) Deze Algemene Voorwaarden van ANBOS en ProVoet zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per januari 2010. De CZ stelt het op prijs indien zulks bij een citaat uit deze Algemene Voorwaarden vermeld wordt.

Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Body & Vital Medispa: de rechtspersoon die geregistreerd is bij de Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken, zich al dan niet georganiseerd heeft via een van de brancheorganisaties ANBOS of ProVoet, en actief is in de uiterlijke verzorgingsbranche;
ANBOS: Algemene Nederlandse Brancheorganisatie Schoonheidsverzorging te Utrecht;
ProVoet: Landelijke Organisatie voor de Voetverzorger/Pedicure ‘ProVoet’ te Veenendaal;
Consument: de natuurlijke persoon die, anders dan in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, gebruik maakt van de diensten van Body & Vital Medispa;
Overeenkomst: de overeenkomst voor een behandeling, en/of levering van producten, op het gebied van de uiterlijke verzorging;
Uiterlijke verzorgingsbranche: het schoonheidsverzorgingsbedrijf of voetverzorgingsbedrijf;
Schoonheidsverzorgingsbedrijf: het bedrijf dat behandelingen verricht die gericht zijn op de verzorging van de huid en het uiterlijk van mensen uit schoonheidsoogpunt;
Voetverzorgingsbedrijf: het bedrijf dat behandelingen verricht die gericht zijn op de verzorging van de voet, voethuid en nagels, mede uit oogpunt van voorkoming van voetklachten;
Geschillencommissie: De Geschillencommissie Uiterlijke Verzorging, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag;
Branchecodes: De codes van het schoonheidsverzorgingsbedrijf of voetverzorgingsbedrijf, respectievelijk de ‘Code van de schoonheidsspecialist’ en ‘Code van het
voetverzorgingsbedrijf’.

ARTIKEL 1 – Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten in de uiterlijke verzorgingsbranche tussen Body & Vital Medispa en de consument. 

ARTIKEL 2 – Totstandkoming van de overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand nadat de consument gevraagd heeft om een behandeling en Body & Vital Medispa aangegeven heeft die behandeling uit te zullen voeren.
2. Voorafgaand aan of bij de aanvang van elke behandeling of reeks behandelingen dient Body & Vital Medispa de consument te informeren over de ter zake geldende prijs.
3. De annuleringsvoorwaarden, voor zover van toepassing, worden kenbaar gemaakt aan de klant voordat de overeenkomst tot stand komt.
4. In geval de consument wegens overmacht verhinderd is de gemaakte afspraak na te komen, kunnen geen kosten in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 3 – Verplichtingen van Body & Vital Medispa
1. Body & Vital Medispa staat ervoor in dat de door haar verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed en zorgvuldig vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijke materialen en middelen.
2. Body & Vital Medispa licht de consument in over de aard en omvang van de behandeling, de in redelijkheid te verwachten resultaten en de mogelijke risico’s verbonden aan de behandeling. Body & Vital Medispa vraagt de consument naar informatie die relevant is om de behandeling goed uit te kunnen voeren.
3. Body & Vital Medispa wordt geacht te werken volgens de geldende wet- en regelgeving en stand der techniek.
4. Body & Vital Medispa zal geen handeling verrichten die buiten haar beroepscompetenties valt.

ARTIKEL 4 – Verplichtingen van de consument
1. De consument dient Body & Vital Medispa voor het aangaan van de overeenkomst op de hoogte te stellen van eventuele specifieke wensen.
2. De consument heeft de plicht alle door Body & Vital Medispa gevraagde en noodzakelijke informatie te verstrekken die deze voor een goede uitvoering van de overeenkomst nodig heeft.
3. Het is de verantwoordelijkheid van de consument om te beoordelen of specifieke informatie van invloed is op de uitvoering van de overeenkomst.
4. De consument behoort zich in het huidinstituut behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen.
5. Indien de consument na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Body & Vital Medispa het recht de consument zonder opgaaf van redenen de toegang tot het
instituut te weigeren.

ARTIKEL 5 – Tarieven en zorgverzekering
1. Body & Vital Medispa behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds aan te kunnen passen (zie www.body-vital.nl).
2. Bij een reeks behandelingen kan de afgesproken prijs tussentijds worden aangepast indien deze aanpassing het gevolg is van een algemene tariefswijziging.

ARTIKEL 6 – Betaling
1. Betalingen aan Body & Vital Medispa dienen contant met een in Nederland algemeen geaccepteerd betaalmiddel te geschieden. Contante betaling omvat ook bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door Body & Vital aangegeven bank- of girorekening op het tijdstip van de koop of levering of betaling door middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen.
2. Bij een reeks behandelingen kan Body & Vital Medispa de consument verplichten tot een vooruitbetaling van maximaal vijftig procent van de totaalprijs. Het resterende deel van totaalprijs zal vervolgens uiterlijk na voltooiing van vijftig procent van de reeks behandelingen in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 7 – Annulering
1. De consument moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak melden aan de Body & Vital Medispa.
2. Indien de consument deze verplichting niet tijdig nakomt, mag Body& Vital Medispa 50% van het tarief van de behandeling in rekening brengen.
3. Komt de consument niet opdagen bij een afspraak dan mag Body & Vital Medispa het gehele tarief van de behandeling in rekening brengen.
4. Afspraken kunnen uitsluitend telefonisch, via de app, online of per mail worden geannuleerd.

ARTIKEL 8 – Aansprakelijkheid
1. Body & Vital Medispa is tegenover de consument aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming die aan Body & Vital Medispa of een persoon in haar dienst dan wel stagiaire is toe te rekenen.
2. De consument is tegenover Body & Vital Medispa aansprakelijk voor door Body & Vital Medispa geleden schade die door een aan de consument toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.
3. Body & Vital Medispa is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de consument heeft meegenomen naar het huidinstituut.
4. Body & Vital Medispa heeft het recht van de consument een schadevergoeding te eisen indien de consument meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
5. Body & Vital Medispa meldt diefstal altijd bij de politie.

ARTIKEL 9 – Klachten
1. Het verdient sterke aanbeveling tekortkomingen per ommegaande na het ontdekken of kunnen ontdekken daarvan schriftelijk dan wel elektronisch bij Body & Vital Medispa in te dienen. Te lang wachten met klagen kan nadelige gevolgen hebben voor de bewijspositie van de consument.
2. Body & Vital Medispa dient klachten afdoende te onderzoeken. Body & Vital Medispa zal eventuele tekortkomingen zo mogelijk herstellen binnen een redelijke termijn, tenzij zulks in verband met de omstandigheden in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd.
3. Als de klacht niet in onderling overleg naar tevredenheid kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat kan worden voorgelegd aan De Geschillencommissie.

ARTIKEL 10 – Geschillenregeling
1. Geschillen tussen consument en Body & Vital Medispa over totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomsten, kunnen zowel door de consument als door Body & Vital Medispa aanhangig worden gemaakt bij De Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl).
2. Een geschil wordt door De Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst bij Body & Vital Medispa heeft ingediend.
3. Nadat de klacht bij Body & Vital Medispa is ingediend, moet het geschil uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan bij De Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.
4. Wanneer de consument een geschil aanhangig maakt bij De Geschillencommissie, is Body & Vital Medispa aan deze keuze gebonden. Indien Body & Vital Medispa een geschil aanhangig wil maken bij De Geschillencommissie, moet hij de consument vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. Body & Vital Medispa dient daarbij aan te kondigen dat zij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.
5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissingen van De Geschillencommissie geschieden krachtens dat reglement bij wege van bindend advies. Het reglement wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
6. Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen. 

ARTIKEL 11 – Nakomingsgarantie
1. ANBOS en ProVoet staan garant voor de nakoming van de bindende adviezen door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan, ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan.
2. Tot maximaal een bedrag van € 7.500 per bindend advies, wordt dit bedrag door ANBOS of ProVoet aan de consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan € 7.500 per bindend advies, wordt de consument dit bedrag uitgekeerd en voor het meerdere wordt de consument aangeboden zijn vordering aan ANBOS of ProVoet over te dragen, waarna deze organisatie op eigen naam de
betaling daarvan in recht zal vragen ter voldoening aan de consument.
3. ANBOS of ProVoet verschaffen geen nakomingsgarantie indien, voordat ten behoeve van het in behandeling nemen van het geschil door de consument is voldaan aan de daartoe bepaalde formele innamenvereisten (betaling klachtengeld, retournering ingevuld en ondertekend vragenformulier en eventuele depotstorting), van één van de volgende situaties sprake is:
– aan het lid is surséance van betaling verleend.
– het lid is failliet verklaard.
– de bedrijfsactiviteiten zijn feitelijk beëindigd.
Bepalend voor deze situatie is de datum waarop de bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is ingeschreven of een eerdere datum, waarvan ANBOS of ProVoet aannemelijk kan maken dat de bedrijfsactiviteiten feitelijk beëindigd zijn. 

ARTIKEL 12 – Persoonsgegevens
1. Body & Vital Medispa zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. 2. Body & Vital Medispa bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond op grond van wetgeving is vereist.

ARTIKEL 13 – Wijzigingen
ANBOS en ProVoet zullen deze algemene voorwaarden slechts wijzigen in overleg met de Consumentenbond.

ARTIKEL 14 – Afwijkingen
Individuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden, met inbegrip van individuele aanvullingen, moeten schriftelijk dan wel elektronisch tussen de ondernemer en consument worden vastgelegd. Afwijkingen zijn alleen mogelijk indien deze in het voordeel van de consument zijn.

Algemene Voorwaarden Body & Vital Medispa
De algemene voorwaarden van Body & Vital Medispa bestaan uit twee delen: de algemene voorwaarden Huidinstituut en de algemene voorwaarden Webshop.
Algemene Voorwaarden Webshop
Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Body & Vital Medispa: Huidinstituut Body & Vital Medispa B.V.;
Consument: de natuurlijke persoon die, anders dan in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, gebruik maakt van de diensten van Body & Vital Medispa;
Overeenkomst: de overeenkomst voor levering van producten, op het gebied van de uiterlijke verzorging;

ARTIKEL 1 – Toepasselijkheid
1. Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Body & Vital Medispa voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Body & Vital Medispa erkend.
3. In het geval deze voorwaarden en een overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleert de overeenkomst.
4. Indien enig onderdeel van deze voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen gebonden zijn zich in te spannen om in goed overleg een vervangend beding vast te stellen dat geldig is en de oorspronkelijke bedoelingen van partijen zo veel als mogelijk benadert.

ARTIKEL 2 – Aanbiedingen en totstandkoming van de overeenkomst
1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door Body & Vital Medispa.
2. Overeenkomsten tot levering van zaken en/of diensten binden Body & Vital Medispa eerst na schriftelijke bevestiging. Feitelijke uitvoering door Body & Vital Medispa of een door Body & Vital Medispa verzonden factuur staat gelijk aan een schriftelijke bevestiging van het aanbod.
3. Indien niet binnen 8 dagen, eveneens schriftelijk, de juistheid van de inhoud van deze schriftelijke bevestiging wordt betwist, zijn Body & Vital Medispa en de consument hieraan gebonden.
4. Aanbiedingen van Body & Vital Medispa gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
5. Body & Vital Medispa kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de consument had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
6. Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

ARTIKEL 3 – Prijzen
1. Alle prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, in Euro’s, inclusief omzetbelasting (BTW).
2. Prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst vinden niet plaats, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen.

ARTIKEL 4 – Aflevering
1. Voor het verzenden van bestelde zaken kan Body & Vital Medispa verzendkosten in rekening brengen.
2. De levering van zaken vindt plaats op het bij Body & Vital Medispa bekende afleveradres, niet zijnde van tijdelijke aard, en afgegeven aan de natuurlijke persoon die zich op het afleveradres bevindt.
3. De consument dient voor ontvangst van de producten te (laten) tekenen. Dit is slechts anders indien de consument gronden voor weigering heeft op basis van de wet.
4. Indien de consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor rekening en risico van de consument. De retourvracht alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de geweigerde zaken komen tevens geheel voor rekening van de consument, tenzij de consument op goede gronden het recht op ontbinding van de koop of vervanging van de zaak inroept.
5. Aan de leveringsplicht van Body & Vital Medispa zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Body & Vital Medispa geleverde zaken een keer aan de consument zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering, behoudens tegenbewijs.

ARTIKEL 5 – Levertijd
1. Een door Body & Vital Medispa opgegeven levertijd is nimmer te beschouwen als fatale termijn. De levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in het bezit van Body & Vital Medispa zijn.
2. Indien zaken uit voorraad leverbaar zijn, zal Body & Vital Medispa trachten binnen 24 uur levering te doen plaatsvinden.
3. Indien zaken bij de leverancier op voorraad zijn, zal Body & Vital Medispa trachten binnen 5 werkdagen levering te doen plaatsvinden.
4. Bij zaken die niet op voorraad of niet meer leverbaar zijn, die om andere redenen vertraagd zijn, of waarvan de levering niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument binnen een maand na plaatsing van de bestelling bericht over de mogelijkheden en heeft hij in dat geval recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

ARTIKEL 6 – Ontbinding
1. Onverminderd de rechten van Body & Vital Medispa op basis van de wet is Body & Vital Medispa gerechtigd, door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan de consument, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden met het recht op schadevergoeding jegens de consument, indien na het sluiten van de overeenkomst aan Body & Vital Medispa omstandigheden ter kennis komen die Body & Vital Medispa goede grond geven te vrezen dat de consument niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, of indien Body & Vital Medispa bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid blijft uit of is onvoldoende (ondanks sommatie), alsmede in geval van faillissement van de consument, een eigen aanvraag tot faillissement door de consument, surseance van betaling, liquidatie of een besluit daartoe, gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de consument of inbeslagname van enig deel van zijn vermogen.
2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan Body & Vital Medispa zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving ervan in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Body & Vital Medispa bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
3. De consument heeft het recht om bij geleverde zaken op grond van een bestelling bij Body & Vital Medispa, indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig artikel 7:5 BW, binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden de overeenkomst te ontbinden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de consument na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Body & Vital Medispa heeft teruggezonden, is de koop een feit. De consument is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 dagen na aflevering melding te maken bij Body & Vital Medispa. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig (uiterlijk 10 werkdagen na aflevering) zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de consument. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de consument zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, bevestigt Body & Vital Medispa na ontvangst en controle van de terugontvangen zaken de ontbinding van de koop per omgaande en draagt zorg dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de complete retourzending, het volledige aankoopbedrag aan de consument kosteloos wordt terugbetaald (exclusief verzendkosten).

ARTIKEL 7 – Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle omstandigheden, waarop Body & Vital Medispa geen invloed heeft en die de levering van zaken belemmeren of onmogelijk maken daaronder begrepen doch niet beperkt tot werkstaking bij Body & Vital Medispa en/of toeleveranciers, storingen in het Internet of WAP, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie.
2. Een beroep op overmacht kan ook gedaan worden indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Body & Vital Medispa de verbintenis had moeten nakomen.
3. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door Body & Vital Medispa niet mogelijk is langer duurt dan twee weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4. Indien Body & Vital Medispa bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de consument gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

ARTIKEL 8 – Garantie
1. Body & Vital Medispa biedt geen uitgebreidere garantie op geleverde zaken dan de garantie (voorwaarden) van de fabrikant van deze zaken, zonder evenwel de rechten van de consument voortvloeiend uit dwingendrechtelijke wetsbepalingen aan te tasten.
2. Body & Vital Medispa is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
3. De consument is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de consument (alvorens over te gaan tot terugzending aan Body & Vital Medispa) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Body & Vital Medispa. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 weken na levering aan Body & Vital Medispa schriftelijk worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
4. Indien klachten van de consument door Body & Vital Medispa gegrond worden bevonden, zal Body & Vital Medispa naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de consument een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Body & Vital Medispa en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Body & Vital Medispa) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Body & Vital Medispa gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Body & Vital Medispa voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
5. Body & Vital Medispa is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
6. Deze garantie geldt niet indien:
A) en zolang de consument jegens Body & Vital Medispa in gebreke is;
B) de consument de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Body & Vital Medispa en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;
D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

ARTIKEL 9 – Betaling
1. Tenzij anders is overeengekomen, dient betaling middels één van de op de site aangegeven wijzen plaats te vinden. Betaling in termijnen is niet mogelijk.
2. Na het verstrijken van veertien dagen na de factuurdatum is de consument van rechtswege in verzuim en vanaf dat moment een rente verschuldigd van 1% per maand over het opeisbare bedrag, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
3. In geval van faillissement of surseance van betaling van de consument of een aanvraag daartoe, zijn de vorderingen van Body & Vital Medispa en de verplichtingen van de consument jegens Body & Vital Medispa onmiddellijk opeisbaar.
4. Indien Body & Vital Medispa haar vordering ter incasso uit handen moet geven, is de consument een gefixeerd bedrag van 15% van het verschuldigde aan buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, met een minimum bedrag van 250 euro.
5. Indien Body & Vital Medispa kan aantonen hogere kosten te hebben gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 10 – Eigendomsvoorbehoud
1. De eigendom van alle door Body & Vital Medispa aan de consument verkochte en geleverde zaken blijft bij Body & Vital Medispa zolang de consument de vorderingen van Body & Vital Medispa uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de consument de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de consument de vorderingen van Body & Vital Medispa wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
2. De door Body & Vital Medispa geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
3. De consument is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
4. De consument geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Body & Vital Medispa of een door Body & Vital Medispa aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Body & Vital Medispa haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de consument verplicht Body & Vital Medispa zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
6. De consument verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Body & Vital Medispa.

ARTIKEL 11 – Privacy
1. Body & Vital Medispa respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website en is de enige eigenaar van de informatie die via deze website wordt verkregen, tenzij anders aangegeven. Deze informatie wordt door Body & Vital Medispa niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden op een andere wijze dan als vermeld in deze privacyverklaring.
2. Informatie waaruit de identiteit van een online bezoeker aan de website van Body & Vital Medispa kan worden afgeleid, wordt vrijwillig door de bezoeker verstrekt. Deze informatie kan binnen Body & Vital Medispa (en al haar dochterondernemingen en merken) worden gebruikt met als doel de bezoeken aan onze websites zo eenvoudig en plezierig mogelijk te maken. Daarnaast zal deze informatie mogelijk worden gebruikt voor analyse en het verschaffen van informatie over het productportfolio van Body & Vital Medispa. De consument geeft hier uitdrukkelijk toestemming voor. Body & Vital Medispa is gerechtigd informatie over gebruikers vrij te geven wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat de wet dit vereist.
3. Body & Vital Medispa zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.
4. Body & Vital Medispa bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond op grond van wetgeving is vereist.
5. Body & Vital Medispa verzamelt niet-persoonlijke informatie over onze online-bezoekers teneinde het totaal aantal bezoekers van de website te kunnen vaststellen, alsmede het gebruikte type internetbrowser en besturingssysteem. Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de online bezoeker worden verwijderd voor zover dit voor Body & Vital Medispa geen onevenredige inspanning of kosten vergt.

ARTIKEL 12 – Intellectuele eigendom
1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de volledige auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot de door Body & Vital Medispa geleverde zaken of diensten, zoals merkrechten, modelrechten, octrooirechten, sui generis databankrechten, etc., uitsluitend bij Body & Vital Medispa en/of haar leveranciers.
2. Partijen verbinden zich om voldoende maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren met betrekking tot elkaars gegevens van vertrouwelijke aard waarvan zij bij de uitvoering van de overeenkomst kennis nemen.

ARTIKEL 13 – Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Body & Vital Medispa is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
2. De consument kan voor vragen en/of klachten bellen naar Body & Vital Medispa’s Customer Care helpdesk op het nummer 030-6567586 bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8:30 – 17:30 uur. Klachten worden doorgaans binnen 30 dagen behandeld, indien dit om enige reden niet mogelijk is wordt de consument op de hoogte gesteld van de vertragingsduur.
3. De consument is in de gelegenheid het geschil voor te leggen aan een onafhankelijke geschillencommissie. Dit kan zijn de geschillencommissie Thuiswinkel of een andere gelijkwaardige geschillencommissie, hetgeen onverlet laat het recht van de consument het geschil voor te leggen aan een daartoe bevoegde rechter.

Algemene voorwaarden Body & Vital Medispa

Kruisboog 28
3994 AE Houten

Kvk nummer: 68436874
BTW nummer: NL857441851B01

|  Contact

Kruisboog 28
3994 AE Houten

info@body-vital.nl
030 656 75 86

KvK | 68436874
BTW | NL857441851B01

| Openingstijden        
Maandag 9:00 - 21:00
Dinsdag 9:00 - 21:00
Woensdag 9:00 - 21:00
Donderdag 9:00 - 21:00
Vrijdag  9:00 - 18:00
Zaterdag 9:00 - 16:00
Zondag Gesloten

|  Navigeer naar
|  Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de nieuwste behandelingen en producten én onze acties:

Copyright © Body & Vital | Website: Pencilblocks | Webdesign: Pencilpoint - creatief in vorm & inhoud